SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Rekonštrukcia NN siete

OBEC JENKOVCE

Stavebný úrad Jenkovce, 072 52 Jenkovce

číslo : 2021/24 - 2021/46                                                                                       Sobrance, 19.04.2020

Vec : Obec Tašuľa,

- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení.

ROZHODNUTIE

Obec Tašuľa, podala dňa 01.03.2021 v obci Jenkovce, žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení, líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 1 79, katastrálne územie Tašuľa.

Starosta obce Jenkovce doručila predmetné podanie na Mestský úrad — spoločný obecný úrad Sobrance, dňa 01.03.2021. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, verejnou vyhláškou dňa 24.03.2021, pod č. 2021/24 — 2021/46.

Obec Jenkovce ako príslušný stavebný úrad podľa S 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a podľa ustanovenia S 2 písmena e) zákona č. 416 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, rozhodol podľa S 39, S 117 a S 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa S 39 stavebného zákona a S 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

rozhodnutie o umiestnení stavby

Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení;

líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 179, katastrálne územie Tašuľa.

Predmetom projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia je rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení. Stavba obsahuje

SO 01 Súčasný stav NN siete, verejného osvetlenia, prípojok a odberných elektrických zariadení;

SO 02 Rekonštrukcia NN siete;

SO 03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia;

SO 04 Rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení; tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Podľa ust. S 39 ods. 2 stavebného zákona, ust. S 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v spojení s ust. S 47 až 53 stavebného zákona sa pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky

1 .     Investor pri umiestnení a realizácii stavby musí rešpektovať

 • typ krajiny a okolitú zástavbu
 • minimalizovaný zásah do krajiny.
 • orientáciu voči svetovým stranám.
 1. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí stanoviská správcov všetkých podzemných rozvodov v mieste stavby, ktoré budú vrátane ich ochranných pásiem stavbou dotknuté a projektant ich zohľadní v projektovej dokumentácii v súlade s príslušnými technickými normami a osobitnými zákonmi, najmä STN 736005, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach, zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a pod.
 2. Investor v ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí dodržať podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach
  • OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 11.12.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000643; - OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 24.11.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000644-004;
  • Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 13.12.2020 pod č. 6612035109;
  • VSD a.s. Košice zo dňa 29.09.2020 pod č. 16008/2020/;
  • VVS as. Michalovce zo dňa 19.11.2020 pod č. 128232/2020/0;
  • OÚ Michalovce, odbor dopravy a PK zo dňa 30.11.2020 pod č. OU-Ml-OCDPK-2020/019916-003.
 3. Stavebník v ďalšom stupni požiada Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
 4. Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou stavby, ktoru vypracoval zodpovedný projektant Mgr.Peter Krajník, Michalovce, Čsl.Armády 350/11, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia a ktorá je podrobne rozpracovaná v dokumentácii pre územné konanie.
 5. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu podľa ust. S9 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ust. S 47 až 53 stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z. a so zohľadnením a rešpektovaím na vec sa vzťahujúcich ďalších osobitných zákonných predpisov a technických noriem.
 6. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia S 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, najmä v časti poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom a užívateľom pozemkov. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavebník preukázateľne prerokuje pripomienky účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania

Na základe oznámenia stavebného úradu, neboli podané námietky ani pripomienky k umiestneniu predmetnej stavby. Ostatné pripomienky, námietky a podmienky účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa S 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie

Obec Tašuľa, podala dňa 01.03.2021 v obci Jenkovce, žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení, líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 179, katastrálne územie Tašuľa.

Dňa 24.03.2021 stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania pod č.j. 2021/24 - 2021/46.

Stavebnému úradu boli v rámci územného konania predložené všetky požadované doklady, stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa ust. S 140b stavebného zákona : OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žP zo dňa 11.12.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000643; OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 24.11.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000644-004; Slovak Telekom as. Bratislava zo dňa 13.12.2020 pod č. 6612035109; VSD a.s. Košice zo dňa 29.09.2020 pod č. 16008/2020/; VVS a.s. Michalovce zo dňa 19.11.2020 pod č. 128232/2020/0; OÚ Michalovce, odbor dopravy a PK zo dňa 30.11.2020 pod č. OU-Ml-OCDPK-2020/019916-003. Všetky vydané stanoviská boli k veci kladné, resp. neboli záporné ani rozporné. Podmienky zo stanovísk týkajúce sa umiestnenia stavby, resp. požiadaviek na spracovanie ďalších stupňov dokumentácie, stavebný úrad zosúladil a zakotvil do výrokovej časti rozhodnutia.

Podmienky, zakotvené v rozhodnutiach, ktoré boli vydané k stavbe podľa osobitných predpisov, nebolo potrebné zahrnúť do tohto rozhodnutia, nakoľko ich právna účinnosť a záväznosť pre stavebníka vyplýva priamo z týchto rozhodnutí, vydaných v správnom konaní podľa správneho poriadku.

Na základe prerokovania a vyhodnotenia podkladov konania podľa ustanovení S 37 a S 38 stavebného zákona, stavebný úrad posúdil, že návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnením predmetnej stavby podľa podmienok pre umiestnenie, zakotvených do výrokovej časti rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti, ani k neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania. Preto stavebný úrad rozhodol vyhovieť návrhu tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v zmysle ust. S 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) určil Obec Jenkovce, ako príslušný stavebný úrad, na vykonanie konaní a vydanie príslušných povolení na predmetnú stavbu, zo dňa 20.11.2020 pod č. OU-KE-OVBP2-2019/050463-

002.

Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa S 42 ods.2 stavebného zákona.

Poučenie

Podľa S 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec — Obecný úrad Jenkovce, 072 52 Jenkovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tašuľa je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 07:30 - 13:30
 • Ut: 07:30 - 13:30
 • St: 07:30 - 13:30
 • Št: 07:30 - 15:30
 • Pi: 07:30 - 13:30